معرفی پارسو12 نوامبر 2018

سامانه احراز هویت متمرکز پارسو که به اختصار آن را پارسو می‌نامیم، سامانه‌ای جهت ارائه خدمات (single sign-on (SSO می‌باشد. امروزه در تمامی مراکز آموزشی، ادارات، سازمان‌ها و غیره از سامانه‌های نرم‌افزاری متعددی استفاده می‌شود. همین امر موجب شده است که کارکنان مجبور باشند برای هر بار ورود به این سامانه‌ها رمز عبور و نام کاربری خود را وارد نمایند. در واقع برای هر نرم‌افزار، نام کاربری و رمز عبور مجزایی ایجاد می‌کنند. عمدتاً، با انتخاب رمز‌عبور ساده‌تر و یکسان سعی می‌کنند عمل Login را تسریع کنند که این یک ریسک امنیتی بزرگ محسوب می‌شود.

این موضوع وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم هر از چندی سامانه‌ای جدید به سامانه‌های موجود اضافه می‌شود؛ ﻣﺘأﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺮم‌اﻓﺰارهای ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻤﺎﮐﺎن از ﭘﺮوﺗﮑﻞ‌های ﺿﻌﯿﻔﯽ ﻣﺎنند HTTP برای تبادل نام کاربری و رمز‌عبور استفاده می‌کنند که این مسأله نیز از مشکلات و معایب اینگونه سیستم‌ها می‌باشد. راهکار غلبه بر این مشکلات، مدیریت حساب‌های کاربری و رمز‌عبور به صورت متمرکز است.

اﻣﺮوزﻩ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻩ‌ﺣﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت و ارﺗﻘﺎء اﻣﻨﯿﺖ سامانه‌های نرم‌افزاری، ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‌های اﺣﺮاز هویت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ. در همین راﺳﺘﺎ ﺷﺮﮐﺖ رادﭘﺮداز رازی محصول کاملاً بومی پارسو را منطبق بر استانداردهای جهانی تولید کرده است.

ویژگی‌های هسته مرکزی پارسو

پارسو به زبان PHP و مبتنی بر پروتکل CAS پیاده‌سازی شده است. این سامانه از احراز هویت چند عامله جهت بهبود مکانیزم احراز هویت استفاده می‌کند که شامل موارد زیر می‌باشد:

نام کاربری و رمز‌عبور

اسکن توکن QR-Code

ویژگی‌های بیومتریک شامل اثر انگشت و اسکن عنبیه چشم 

ارسال کد محرمانه از طریق SMS و پست الکترونیکی

توکن‌های سخت‌افزاری

همچنین پارسو با رعایت موارد زیر این اطمینان را به شما میدهد که سیستم تحت هر شرایطی فعال خواهد بود :

استفاده از چندین پایگاه داده سنکرون

بکارگیری سیستم توزیع بار برای پاسخگویی سریع در زمان ترافیک

جهت مشاهده نحوه عملکرد هسته مرکزی پارسو می‌توانید به نسخه دمو این سامانه مراجعه نمایید.

 واسط کاربری

واﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﭘﺎرﺳﻮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از زﺑﺎن‌های ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر همزﻣﺎن دارد. ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﯾﻦ، ﭘﺎرﺳﻮ دارای دو اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ‌ﻋﺎﻣﻞ‌های اﻧﺪروید و IOS می‌باشد. ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺳﻄﺢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و وﯾﺰاردهای اﺗﺼﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌های ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ واﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ. از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های واسط کاربری پارسو می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :

تطبیق پذیری (Responsive Full)

قابلیت شخصی‌سازی زبان و رنگ های Gui

استفاده از Vue.js به عنوان تکنولوژی استاندارد در طراحی واسط کاربری

پشتیبانی از تمامی مرورگرهای قدیمی و جدید

سادگی واسط کاربری

ویژگی‌های کلیدی

پارسو دارای ویژگی یکبار ورود و یکبار خروج می‌باشد. این ویژگی اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاهم ﻣﯽ‌سازد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ هنگام ورود ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد در ﭘﺎرﺳﻮ، ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌های ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺎرﺳﻮ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. دیگر ویژگی‌های پارسو:

  • احراز هویت چند عامله: سیستم احراز هویت در پارسو می‌تواند شامل ترکیبی از موارد زیر باشد:

ارسال کد محرمانه به پست الکترونیکی کاربر

ارسال کد محرمانه از طریق SMS

احراز هویت از طریق اثر انگشت

احراز هویت از طریق توکن سخت‌افزاری

احراز هویت از طریق اسکن عنبیه چشم

احراز هویت از طریق اسکن QR-Code

 

 

  • مشاهده فعالیت‌های ورود و خروج کاربران: ﭘﺎرﺳﻮ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﻓﺮاهم ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌های ورود و ﺧﺮوج ﮐﺎرﺑﺮان را ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر کند. داده های زیر توسط پارسو رصد می‌شود:

نام کاربری

تاریخ و زمان ورود/خروج، به/از سیستم پارسو

نوع سیستم‌عامل

نوع مرورگر

آدرس IP کاربر

 

  • اعمال سیاست‌های پیچیدگی رمز‌عبور به صورت متمرکز: بسیاری از مدیران فناوری اطلاعات مایل هستند تا برای افزایش امنیت، پیچیدگی خاصی را جهت انتخاب رمز عبور کاربران سامانه‌ها انتخاب کنند. پارسو این امکان را به صورت متمرکز برای شما فراهم کرده است:

تعیین حداقل تعداد کاراکترهای رمز‌عبور

تعیین میزان پیچیدگی رمز‌عبور ، به عنوان مثال تعیین اینکه در رمز‌عبور حتماً باید از کاراکتر و حروف نیز استفاده کرد

تعیین طول عمر رمز‌عبور

جلوگیری از انتخاب رمز عبورهای ضعیف و قابل پیش‌بینی

رمز کردن رمز‌های عبور

 

  • برقراری اتصال امن: غالب برنامه‌ها از پروتکل ناامن HTTP استفاده می‌کنند. این امر موجب می‌شود تا هر کاربر بدخواهی بتواند اطلاعات مهمی همچون رمز‌های عبور را شنود کند. پارسو برای حل این مشکل از پروتکل HTTPS جهت رمز‌نگاری استفاده می‌کند.

ویژگی‌های پنل مدیریت

ﭘﻨﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺎرﺳﻮ در ﻣﯿﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ‌های داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻨﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ می‌باشد و همچنین ﻣﺰاﯾﺎی زﯾﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎی ﺧﻮد دارد. برای نمونه:

رابط کاربری مدرن و کاملاً فارسی: پنل مدیریت طراحی شده برای پارسو، تماماً فارسی بوده و با استفاده از تکنولوژی‌های روز آماده شده است. زیبایی، سادگی، کارایی و انعطاف‌پذیری بالا از ویژگی‌های این رابط کاربری است.

مدیریت سرویس‌ها: منظور از سرویس، سامانه هایی است که به پارسو متصل شده اند.

مدیریت گروه های کاربری: شما میتوانید گروه های جدیدی از کاربران ایجاد کنید و یا دسترسی به سامانه های مختلف را برای آنها لغو و یا اجرا کنید.

تنظیمات مربوط به حساب کاربری : شامل تغییر رمز عبور، تایید دو مرحله ای و غیره

 

پارسو به عنوان یکی از معدود شرکت‌های ارائه دهنده سرویس‌های مبتنی بر SSO، این روش را بر پایه پروتکل CAS پیاده‌سازی می‌کند. شما می‌توانید با مراجعه به وب‌سایت پارسو از اینجا به اطلاعات تکمیلی در این زمینه دست پیدا کنید؛

مشتریان

تمامی حقوق برای پارسو محفوظ است. هر گونه کپی برداری ممنوع است.

Template Design:Dima Group