گواهی‌های امنیتی8 آوریل 2019

فرآیند ارزیابی و آزمون‌های امنیتی نرم‌افزاری سامانه پارسو مطابق با چارچوب‌ها و الزامات فنی-امنیتی مورد نظر سازمان فناوری اطلاعات ایران و مرکز مدیریت راهبرد افتا (ریاست جمهوری) براساس متدلوژی استاندارد ارزیابی ISO/IEC/ISIRI-15408 توسط یکی از آزمایشگاه‌های مورد تایید سازمان فناوری اطلاعات در حال انجام می‌باشد.

در ضمن آخرین وضعیت اجرایی پارسو در سایت رسمی سازمان فناوری اطلاعات ایران به آدرس https://sec.ito.gov.ir/page/lab/1954 قابل استناد و مشاهده می‌باشد.

این ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ همچنین ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ آﭘﺎ داﻧﺸﮕﺎﻩ رازی ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ از ﻧﻮع ﺟﻌﺒﻪ ﺳﻔﯿﺪ می‌باشد. تعدادی از تست‌های انجام شده در این ارزیابی عبارتند از Brute Force، Directory Attack, XSS, CSRF, SQL Injection, Session Hijacking . ﺷﮑﻞ زیر ﮔﻮاهینامه اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﺎرﺳﻮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ‌دهد:

مشتریان

تمامی حقوق برای پارسو محفوظ است. هر گونه کپی برداری ممنوع است.

Template Design:Dima Group